lunes, 23 de julio de 2018

Ensenyaments per al curs 2018/2019

Després de revisar, analitzar, valorar i ponderar tot l'esdevingut sobre el curs 2017/2018, l'equip docent de l'Escola d'Adults (CMFPA) de Tavernes Blanques ha dissenyat la següent proposta d'ensenyaments per al pròxim curs:
Com pot observar-se, ens trobem amb tres blocs d'ensenyaments, els programes A, C i E1 segons la normativa autonòmica per la qual ens regim.

El programa A està constituït pels ensenyaments dirigits a la consecució d'una cultura general i una titulació bàsica (Cicle I i II).

El programa C està fonamentat en cursos dirigits al coneixement de la realitat valenciana a través del coneixement de la llengua autòctona (Valencià).

Finalment el programa E1 conté ensenyaments dirigits al coneixement de llengües estrangeres (Anglés) i l'adquisició de competències digitals bàsiques (informàtica).

Tots els ensenyaments oferits estan fonamentades en els currículums oficials i en els marcs de referència europeus (el Marc Europeu de Referència per a les Llengües i el Marc Europeu de Competències Digitals per a la Ciutadania).

A continuació adjuntem informació rellevant de cadascun dels grups d'ensenyaments esmentats:

Tots els ensenyaments tenen places limitades. El període d'inscripció i matrícula es desenvoluparà entre el 3 i el 28 de setembre de 2018, de dilluns a dijous, de 9 a 13 hores i de 15 a 17:30 hores. El procés d'inscripció i matrícula ha de realitzar-se en el CMFPA de Tavernes Blanques situat en el primer pis del Centre Sociocultural de Tavernes Blanques.

Per a qualsevol informació poden dirigir-se a:

Secretaria del CMFPA de Tavernes Blanques

Primer Pis Centre Sociocultural de Tavernes Blanques

o telefonant al 961 861 286 o enviant un correu electrònic a tblanques_see@gva.es

Enseñanzas para el curso 2018/2019

Después de revisar, analizar, valorar y ponderar todo lo acontecido sobre el curso 2017/2018, el equipo docente de la Escuela de Adultos (CMFPA) de Tavernes Blanques ha diseñado la siguiente propuesta de enseñanzas para el próximo curso:
Como puede observarse, nos encontramos con tres bloques de enseñanzas, los programas A, C y E1 según la normativa autonómica por la que nos regimos.
El programa A está constituido por las enseñanzas dirigidas a la consecución de una cultura general y una titulación básica (Ciclo I y II).
El programa C está fundamentado en cursos dirigidos al conocimiento de la realidad valenciana a través del conocimiento de la lengua autóctona (Valencià).
Por último el programa E1 contiene enseñanzas dirigidas al conocimiento de lenguas extranjeras (Inglés) y la adquisición de competencias digitales básicas (informática).
Todas las enseñanzas ofertadas están fundamentadas en los currículos oficiales y en los marcos de referencia europeos (el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas y el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía).
A continuación adjuntamos información relevante de cada uno de los grupos de enseñanzas mencionados:
Todas las enseñanzas tienen plazas limitadas. El período de inscripción y matrícula se desarrollará entre el 3 y el 28 de septiembre de 2018, de lunes a jueves, de 9 a 13 horas y de 15 a 17:30 horas. El proceso de inscripción y matrícula debe realizarse en el CMFPA de Tavernes Blanques situado en el primer piso del Centro Sociocultural de Tavernes Blanques.
Para cualquier información pueden dirigirse a:
Secretaría del CMFPA de Tavernes Blanques
Piso 1º Centro Sociocultural de Tavernes Blanques
o llamando al 961 861 286 o enviando un correo electrónico a tblanques_see@gva.es

lunes, 17 de julio de 2017

Oferta de cursos de Competencia Digital Básica (Informática). Curso 2017/2018

La oferta de cursos de Competencia Digital Básica para el año académico 2017/2018 es la siguiente:
El calendario de matriculación, durante el mes de septiembre, en dichos cursos es el siguiente:

Oferta de Idiomas. Curso 2017/2018

La oferta en el apartado de Programas Formativos de Idiomas para el curso 2017/2018 que plantea el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas y sus calendarios de matriculación es la siguiente:

Oferta de Enseñanzas regladas y calendario de matriculación

El CMFPA de Tavernes Blanques oferta como viene siendo habitual los dos ciclos de Formación Básica de Personas Adultas que vienen recogidos en la normativa vigente. Esta oferta se concreta en:
El calendario de matriculación de estas enseñanzas es el siguiente:


Oferta de actividades Curso 2017/2018

El próximo mes de septiembre comenzarán las actividades para el año académico 2017/2018. La Consellería de Educación ha establecido como calendario escolar para los centros de FPA las fechas comprendidas entre el 18 de septiembre de 2017 y el 15 de junio de 2018 (https://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/07/pdf/2017_5027.pdf).
El CMFPA de Tavernes Blanques tiene previsto desarrollar las siguientes actividades:

jueves, 1 de septiembre de 2016

Información de las actividades del CMFPA en la página web del Ayuntamiento

En la página web del Ayuntamiento aparece información sobre las distintas actividades que se realizarán, a lo largo del curo 2016/2017, en la Escuela de Adultos.
Los enlaces donde podemos encontrar dicha informción son:

http://www.tavernesblanques.es/es/programa-oferta-de-cursos-deducacio-2016-2017/
http://www.tavernesblanques.es/wp-content/uploads/2016/08/CATALEG-PROGRAM-OFERTA-TALLERS-2016-2017-web-edu-cas.pdf